Definisjoner

Hva er mobbing?

Begrepet mobbing relatert til tidlig alder er under stadig utvikling, og det er i dag vanskelig å gi noen entydig, avklart definisjon. Barn i barnehagealder er i en tidlig fase når det gjelder kognitiv, sosial og emosjonell utvikling. Dette kan gjøre at ikke alle kriteriene som gjelder i definisjonen for skolebarn er like aktuelle for barnehagebarn – de blir gradvis mer aktuelle etter hvert som barna blir eldre (Bistrong mfl. 2016) Ofte tenker en spesielt på intensjon – at det ikke er noe som nødvendigvis er tilstede i begynnende mobbeatferd hos små barn, men at det gradvis kan utvikle seg over tid.

I grunnlagsdokumentet for arbeidet med barnehagemiljø, skolemiljø, mobbing og andre krenkelser (UDIR, 2016) finnes følgende definisjon på mobbing i barnehagen:

«Barn utsettes for negative hendelser fra andre i lek og samspill, der de opplever å ikke være en betydningsfull person for fellesskapet» (Lund & Helgeland, 2015).

I forskningsprosjektet «Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen» ble denne definisjonen utarbeidet. Den er rettet mot barnehagekonteksten med vekt på små barns behov for, og avhengighet av tilhørighet i fellesskapet.

 «Mobbing av barn i barnehagen er handlinger fra voksne, og eller andre barn som krenker barnets opplevelse av å høre til og være en betydningsfull person for fellesskapet» (Lund, I. red, Helgeland, Kovac, Nome, Cameron, 2015).

Hva er krenkelser?

Honneth (Honneth & Holm-Hansen, 2008) skiller mellom krenkelser som er tydelige straffbare handlinger regulert i lovverk, for eksempel vold og overgrep, og krenkelser som kan være mindre synlige eller tydelige.

Krenkelser kan ses i forhold til barns behov for ubetinget aksept, trygghet og utviklingsmuligheter (Honneth & Holm-Hansen, 2008). Krenkelser av barn forekommer også i barnehagen. Det er krenkelser som kan komme til uttrykk på ulike måter, for eksempel latterliggjøring fra de andre barna, fiendtlige blikk, avvisning, språklige krenkelser og neglisjering. For Honneth er bevisst usynliggjøring eller det «å se igjennom» andre mennesker krenkende handlinger (Honneth, 2003).

Når barn blir systematisk oversett i barnehagen av de andre barna, og noen ganger også de voksne, kan det gi barnet følelsen av å ikke bli anerkjent som en del av fellesskapet.

Hva voksne og barn opplever som krenkende kan være forskjellig, fordi vi har ulike erfaringer og ulike sårbarheter. Barn som opplever traumer (som har vært utsatt for, eller vitne til vold eller overgrep), omsorgssvikt, men også mobbing, er mer sårbare for krenkelser enn andre barn.

Kilder:

Mobbing i barnehagen, anerkjennelse som forebygging av Ingrid Lund og Anne Helgeland, 2016

Mobbeatferd i barnehagen, temaforståelse – forebygging – tiltak av Ella Cosmovici Idsøe og Pål Roland, 2017

© 2017 Kopirett - Kongsberg Kommune | Design og hosting levert av Akari AS