Kommunen

Oppvekstsjefen

“Det kreves en hel landsby for å oppdra et barn” sier et afrikansk ordtak. For barnehagene i Kongsberg betyr det at vi må ha et godt samarbeid mellom de ansatte i barnehagen, foreldrene og ikke minst barna. Barn trenger de samme holdninger, grenser og forutsigbarhet i møtet med voksne. Barn har det største læringspotensialet de første leveårene og de holdningene som læres hjemme og i barnehagen vil de bære med seg resten av livet. Et godt samarbeid mellom foreldre og barnehagen for et trygt og inkluderende miljø er en forutsetning for barnets faglige og sosiale utvikling. Sammen har alle rundt barnet et felles og særdeles viktig prosjekt.

Rammeplanen sier:

«Barnehagen skal bidra til barnas trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing. Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette.»

Kongsberg kommune har opprettet denne nettsiden for å legge til rette for et systematisk arbeid for å fremme et trygt og godt barnehagemiljø. Nettstedet skal gi foresatte informasjon om hvordan barnehagene arbeider for å forhindre krenkelser og tips om hva en som foresatt kan gjøre for å bidra i dette viktige arbeidet. Sidene skal også være en støtte for barnehagene i arbeidet for å styrke barnas egenverd og sosiale utvikling.

Jeg ønsker både foresatte og barnehagene lykke til med oppdraget om å oppdra barna til å tar vare på hverandre.

Kommunalsjef for oppvekst
Håvard Ulfsnes

Helsestasjonen og PPT-OT

Helsestasjonen
Helsestasjonen kan være en nyttig støttespiller for foreldre og  barnehagens ansatte.
Helsestasjonen jobber bla. for å fremme barns helse og trivsel og fremme gode sosiale og miljømessige forhold. Helsestasjonen observerer systematisk og regelmessig barnets helse og utvikling, og har jevnlig kontakt med barnets omsorgspersoner. Foreldre og barnehagens ansatte kan søke veiledning på helsestasjonen.
https://www.kongsberg.kommune.no/innhold/oppvekst/helsestasjon-for-barn-ungdom-og-familie/

PPT-OT
PPT-OT hjelper barn og foresatte med tidlig innsats gjennom råd og veiledning.
De er en naturlig samarbeidspartner for private og kommunale barnehager i spørsmål rundt enkeltbarn og deres utfordringer. De bistår også barnehager med faglig bistand og kompetanseutvikling. Foreldre og barnehagens ansatte kan ta kontakt med PPT-OT ved behov.
http://www.ppt-ot.no/

Overgangen mellom barnehage og skole

 

Det er viktig at overgangen fra barnehage til skole blir en trygg og positiv opplevelse for barna. De voksne i barnehagen og på skolen, må se hvert enkelt barn og klare å møte dem der de er og støtte dem på det de trenger i denne overgangen. Er barna trygge og kjente med de nye omgivelsene og med de voksne, vil det gjøre dem sterkere til å si ifra og stå imot hvis de kommer opp i negative hendelser. Dette understreker også Rammeplan for barnehager som sier; «Barnehagen skal samarbeide med foreldre og skolen legge til rette for at barnet kan få en trygg og god overgang fra barnehage til skole og eventuelt skolefritidsordning.» (Rammeplanen for barnehagen, 2017)

Ved å ha en tydelig og planlagt overgang er dette også med på å forebygge mobbing. I Kongsberg er det utarbeidet en rutine for overgangen mellom barnehage og skole. Den heter «Førsteklasses forberedt – Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune». Disse rutinene skal hjelpe barnehagen og skolen til å gjøre barna kjente med skolen og at de skal føle seg trygge.

I rutinen er samarbeidet strukturert i en tydelig rutine, som barnehage og skole/SFO er forpliktet til å gjennomføre. I tillegg til rutinene møtes representanter fra skole, barnehage og SFO to ganger i året der innholdet er hvordan besøksdagene skal gjennomføres. I tillegg er det kompetanseheving på temaer som er aktuelle for overgangen fra barnehage til skole.

Link til planen:

Overgangsplan for overgang barnehage – skole

© 2017 Kopirett - Kongsberg Kommune | Design og hosting levert av Akari AS