Foresatte

Krenkelser i barnehagen

Januar 2021 ble et nytt kapittel 8 om -Psykososialt barnehagemiljø-tatt inn i barnehageloven- den kalles av noen for ny «Mobbelov» i barnehagen. I den forbindelse er våre nettsider om positivt barnehagemiljø revidert.

Barnehageloven bruker begrepet krenkelse som et overordnet begrep. I barnehagen har ikke begrepene mobbing og krenkelser vært bruk i særlig grad. Vi snakker om barn som ikke får være med på leken, vi snakker om erting, dytting og biting. Vi snakker om utagerende barn og forsiktige barn. Hvilke ord vi bruker styrer hvordan vi tenker og hva vi ser etter. I de seinere årene har det vært et økt fokus på mobbing særlig i skolen og også i økende grad i barnehagen. Politikere, fagfolk og forskere har begynt å snakke om mobbing eller mobbeadferd i barnehagen, og nå har vi fått en lovendring som krever nulltoleranse for krenkelser og gir oss en plikt til å sikre barna et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Vi kan bli litt overrasket, mobbing og andre krenkelser i barnehagen skjer det?
Er det slik, at fordi vi ikke har brukt begrepene mobbing og krenkelser så ser vi i mindre grad krenkelser i barnehagen? Det kan være vanskelig å trekke skillelinjen mellom det som er vanlige hendelser som oppstår i barnefellesskapet, og det som er krenkelser. Det er nok ikke et klart skille for barnet, ei heller for oss voksne. De aller fleste barn vil oppleve ubehagelige situasjoner, som en del av det å være en del av et barnefelleskap. Barn vil oppleve å ikke få være med, bli ertet eller være i konflikter med andre barn.
Noen barn har større utfordringer med å styre adferden sin enn andre. De vil kunne gjøre negative handlinger mot andre barn, fordi de ikke har lært å kontrollerer sine impulser eller styre sine handlinger. De er ikke bevisste på at de vil stenge noen ute eller at de vil plage andre barn. Først når barna er eldre vil denne bevisstheten bli knyttet til handlingene, og vi kan forstå det som krenkende adferd.

Eksempler på krenkende adferd kan være: utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det å få et tydelig innhold i begrepet krenkelse i barnehagen, og sette økt fokus på systematisk arbeid for å bygge et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø er viktig for at vi skal være i stand til å forhindre at krenkelser skjer, og være rustet til å stoppe krenkende adferd slik loven krever.

Barnehageloven §41 stiller krav til barnehagen om at de ikke skal godta krenkelser, som for eksempel utestenging, mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Alle som jobber i barnehagen skal gripe inn når et barn i barnehagen utsettes for slike krenkelser eller på andre måter ikke har det bra.

Forebygging

Du som foresatt har en viktig oppgave i arbeidet mot å forebygge krenkelser. Det er viktig at du engasjerer deg og deltar aktivt på ditt barns arenaer.

Vær en tydelig voksen som selv forventer å bli godt behandlet av omgivelsene og som reagerer på urett verbalt og gjennom handling. Foresatte har en svært betydningsfull oppgave med å tilrettelegge for og skape vennskap mellom barna. Vi vet at vennskap mellom barn er en viktig forutsetning for å fore­bygge uønsket atferd.

 • Fokuser på alt barnet kan, vær med på å bygge opp troen på seg selv
 • Vær et godt eksempel, du skal snakke hyggelig om barnehagen, andre barn og foresatte, hils på de andre barna og de andre foresatte, be med andre barn hjem, ha en inkluderende holdning.
 • Snakk med barnet ditt og vennene deres om hva som er greit og ikke greit å si eller gjøre mot andre
 • Dersom du er vitne til at noen ikke er greie mot hverandre, er det viktig at du korrigerer selv om det kan høres ut som en uskyldig kommentar.
 • Snakk med barn om viktigheten av å sette grenser og om at de har rett til å bli behandlet skikkelig.
 • Lær barnet strategier for å motsette seg dårlig behandling: La barnet trene på å si tydelig fra hva som ikke er greit.
 • Ikke aksepter eller tillat at noen holdes utenfor. Barna trenger ikke å være venner, men det er opp til foresatte og personalet i barnehagen å skape en kultur om at alle er med, for eksempel i bursdager, leken i gata ol
 • Legg til rette for at barnet kan bygge sosiale nettverk utenfor barnehagen
 • Får du mistanke om at et barn, ditt eget eller andres barn, har negative opplevelser, ta kontakt med barnehagen.

Hva kan du som foresatt se etter?

Det er ikke alltid barna forteller om det som skjer i barnehagen.

Spørsmål du kan stille deg:

 • Viser barnet glede over å være i barnehagen?
 • Hva forteller barnet hjemme om barnehagen?
 • Virker det som om barnet ditt har venner i barnehagen?
 • Virker det som om barnet ditt kjenner seg trygg i barnehagen?
 • Forteller barnet om lek og morsomme opplevelser?
 • Er de voksne i barnehagen opptatt av hvordan barnet ditt har det i barnehagen?

Si ifra

Hvis det skulle oppstå at ditt barn føler seg krenket som ertet, mobbet, utestengt eller av andre grunner ikke har det bra i barnehagen, er det viktig at du melder fra til barnehagen.

I Barnehageloven §42 står det; «når et barn eller foreldre sier at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke saken og så langt det finnes egnede tiltak, sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø»

Personalet i barnehagen skal ta deg som foresatt på alvor og det skal være en lav terskel for å          begynne og undersøke en sak og sette i gang tiltak.

Du som foresatt skal være trygg på at du får vite om ditt barn er utsatt for negative hendelser eller at ditt barn er en som utestenger eller erter andre barn.

Det er også viktig at du som foresatt gir barnehagen informasjon om hendelser hjemme (sykdom, dødsfall, mistet kosedyret sitt ol), slik at personalet kan møte og forstå barnets reaksjoner.

Oppfølging

Hvis du opplever at barnet ditt ikke har et trygt og godt barnehagemiljø, skal barnehagen undersøke hva som har skjedd.

Når barnehagen har undersøkt skal de utarbeide egnede tiltak, som settes inn i en skriftlig plan. Plikten til å sette inn tiltak varer inntil barnet har et trygt og godt psykososialt miljø.

Hvis du opplever at barnet ditt ikke har det bra i barnehagen:

 • Ta kontakt med barnehagen og fortell om bekymringen din.
 • Du vil bli innkalt til en foreldresamtale. Der deltar styrer og pedagogisk leder. Du og/eller barnehagen forteller om bakgrunnen for møte. Barnehagen forteller om hvordan de håndterer dette videre.
 • Barnehagen undersøker og kartlegger hva som har skjedd.
 • Barnehagen utarbeider en skriftlig plan som foresatte får lese
 • Barnehagen skal kontinuerlig vurderer hvilke tiltak som er aktuelle. De skal sette inn de tiltakene som etter en faglig vurdering anses egnet, og stadig evaluere og eventuelt justere tiltakene, for å sørge for at barnet får et trygt og godt barnehagemiljø.
 • Foresatte skal være en aktiv del av dette arbeidet.

Dersom du opplever at barnehagen ikke tar bekymringen din på alvor, kan du ta kontakt med Oppvekstkontoret i kommunen. Er det en privat barnehage, tar du kontakt med eieren av barnehagen, eventuelt med kommunen.

Her er noen tips til deg som foresatt

Hva gjør jeg hvis mitt barn blir krenket?

Vær rolig og ta barna på alvor

 • Ta barnet på alvor og ikke bagatelliser hans eller hennes opplevelser.
 • Ikke bli sint – hold hodet kaldt.

Still gode spørsmål og fortell hva du kommer til å gjøre

 • La det fortelle i sitt eget tempo.
 • Få barnet til å fortelle, og finn ut hva barnet vet.
 • Still åpne spørsmål som gjør at barnet får mulighet til å fortelle mer, ikke bare ja- og nei-spørsmål.
 • Snakk sammen om hva de voksne kan gjøre for barnet.
 • Vær tydelig på at det er de voksnes ansvar å ordne opp og fortell hva du har tenkt å gjøre med krenkelsene (tilpass dette til barnets alder)

Vær forberedt

 • Vær forberedt på at barnet kan fortelle deg noe.
 • Ta alle signaler om at barnet ikke har det bra på alvor

Hva gjør jeg hvis barnet mitt krenker andre?

Her er noen råd:

 • Snakk rolig med barnet ditt og lytt til hva det har å si. Kjefting fungerer dårlig.
 • Still åpne spørsmål, slik at barnet får muligheten til å fortelle og forklare situasjonen.
 • Vær tydelig på at krenkelser ikke er akseptert, og forsøk å forklare hvordan den som blir krenket, kan ha det.
 • Forsøk å finn ut hvorfor barnet ditt krenker eller plager andre. Det kan være ulike grunner til det. Kanskje hun eller han ikke har det så bra selv heller.
 • Samarbeid med barnehagen og be om et møte.
 • Hvis det er behov for det, hjelp barnet ditt til å forstå hva en unnskyldning betyr og snakk om hvordan hun eller han kan gjøre det godt igjen.

Kilde:

nullmobbing.no
Rammeplanen for barnehagen, 2017

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-64#KAPITTEL_8

© 2017 Kopirett - Kongsberg Kommune | Design og hosting levert av Akari AS