Foresatte

Mobbing i barnehagen

I barnehagen har ikke begrepet mobbing vært brukt i særlig grad. Vi snakker om barn som ikke får være med på leiken, vi snakker om erting, dytting og biting. Vi snakker om utagerende barn, og forsiktige barn. Hvilke ord vi bruker styrer hvordan vi tenker, og hva vi ser etter. I den seinere tid har det vært økt fokus på mobbing, særlig i skole, og også i økende grad i barnehagen. Politikere, fagfolk og forskere har begynt å snakke om mobbing eller mobbeatferd i barnehagen.
Vi blir overrasket, mobbing i barnehagen, finnes det?
Det kan være vanskelig å trekke skillelinjen mellom det som er vanlige hendelser i barnefellesskapet, og det som er mobbing. Det er nok ikke et klart skille for barnet, ei heller for oss voksne. De fleste barn vil oppleve ubehagelige situasjoner, som en del av det å være i et barnefellesskap. Barn vil kunne oppleve å ikke få være med, å bli ertet og/eller å være i konflikter med andre barn.  Når det er balanse i maktforholdet og de negative handlingene går begge veier eller stoppes av den ene, vil vi ikke kalle det mobbing.

Noen barn har større utfordringer mht til å styre aggressiv adferd enn andre barn, uten at de er mobbere. De vil kunne gjøre negative handlinger mot andre barn, fordi de ikke enda har lært å kontrollere impulser eller styre sine handlinger. De er ikke bevisste på at de vil stenge noen ute, eller at de vil plage andre barn. Først når barna er eldre vil denne bevisstheten bli knyttet til handlingene, og vi kan forstå det som mobbing.

Nyere forskning viser at mobbing starter allerede i barnehagen. Det betyr mobbingens røtter kan ses i barnehagen, men kan forstås mer som et problem i relasjonen mellom barna enn som enkeltbarnets problem.

Forebygging

Du som foresatt har en viktig oppgave i arbeidet mot å forebygge mobbing. Det er viktig at du engasjerer deg og deltar aktivt på ditt barns arenaer.

Vær en tydelig voksen som selv forventer å bli godt behandlet av omgivelsene og som reagerer på urett verbalt og gjennom handling. Foresatte har en svært betydningsfull oppgave med å tilrettelegge for og skape vennskap mellom barna. Vi vet at vennskap mellom barn er en viktig forutsetning for å fore­bygge mobbing.

 • Fokuser på alt barnet kan, vær med på å bygge opp troen på seg selv
 • Vær et godt eksempel, du skal snakke hyggelig om barnehagen, andre barn og foresatte, hils på de andre barna og de andre foresatte, be med andre barn hjem, ha en inkluderende holdning.
 • Ikke aksepter at barna ikke oppfører seg greit mot hverandre. Det er viktig at du korrigerer, hvis du er vitne til noe som ikke er greit, selv om det høres ut som en uskyldig kommentar.
 • Snakk med barnet ditt og vennene deres om hva som er greit og ikke greit å si eller gjøre mot andre.
 • Snakk med barn om viktigheten av å sette grenser og om at de har rett til å bli behandlet skikkelig.
 • Lær barnet strategier for å motsette seg dårlig behandling: La barnet trene på å si tydelig fra hva som ikke er greit, å ikke la seg avbryte, å bruke et kroppsspråk som markerer styrke, og å heve stemmen for å bli hørt.
 • Ikke aksepter eller tillat at noen holdes utenfor. Barna trenger ikke å være venner, men det er opp til foresatte og personalet i barnehagen å skape en kultur om at alle er med, for eksempel i bursdager, leken i gata ol
 • Legg til rette for at barnet kan bygge sosiale nettverk utenfor barnehagen
 • Får du mistanke om at et barn, ditt eget eller andres barn, har negative opplevelser, ta kontakt med barnehagen og andre foresatte og snakk om dine observasjoner.

Hva kan du som foresatt se etter?

Det er ikke alltid barna forteller om det som skjer i barnehagen.

Spørsmål du kan stille deg:

 • Viser barnet glede over å være i barnehagen?
 • Hva forteller barnet hjemme om barnehagen?
 • Virker det som om barnet ditt har venner i barnehagen?
 • Virker det som om barnet ditt kjenner seg trygg i barnehagen?
 • Forteller barnet om lek og morsomme opplevelser?
 • Er de voksne i barnehagen opptatt av hvordan barnet ditt har det i barnehagen?

Si ifra

Hvis det skulle oppstå en hendelse der ditt barn føler seg mobbet, krenket eller utestengt eller av andre grunner ikke har det bra i barnehagen, er det viktig at du melder fra til pedagogisk leder eller styrer i barnehagen.

Barnehagen har plikt til å ta tak i det. Dette er presisert i Rammeplanen for barnehagen, der det står: «Om et barn opplever krenkelser eller mobbing, må barnehagen håndtere, stoppe og følge opp dette».

Personalet i barnehagen skal ta deg som foresatt på alvor.

Du som foresatt skal være trygg på at du får vite om ditt barn er utsatt for negative hendelser eller at ditt barn er en som utestenger eller erter andre barn.

Det er også viktig at du som foresatt gir barnehagen informasjon om hendelser hjemme (sykdom, dødsfall, mistet kosedyret sitt ol), slik at personalet kan møte og forstå barnets reaksjoner.

Oppfølging

Hvis du opplever at barnet ditt ikke har det bra i barnehagen:

 • Ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer og fortell om bekymringen din.
 • Du vil bli innkalt til en foreldresamtale. Der deltar pedagogisk leder og eventuelt styrer. Du og/eller barnehagen forteller om bakgrunnen for møte. Barnehagen forteller om hvordan de håndterer dette videre.
 • Pedagogisk leder undersøker og kartlegger hva som har skjedd.
 • Pedagogisk leder lager en oppfølgingsplan som kommuniseres med dere foresatte.
 • Evaluering av oppfølgingsplanen gjennomføres etter avtalt tid. Her snakker du og barnehagen om hvordan det går med barnet ditt nå og hva dere skal gjøre videre. Ved behov sett opp ny plan og dato for nytt evalueringsmøte.

 

Dersom du opplever at barnehagen ikke tar bekymringen din på alvor, kan du ta kontakt med Oppvekstkontoret i kommunen. Er det en privat barnehage, tar du kontakt med eieren av barnehagen, eventuelt med kommunen.

Her er noen tips til deg som foresatt

Hva gjør jeg hvis mitt barn blir mobbet?

Vær rolig og ta barna på alvor

 • Ta barnet på alvor og ikke bagatelliser hans eller hennes opplevelser.
 • Ikke bli sint – hold hodet kaldt.

Still gode spørsmål og fortell hva du kommer til å gjøre

 • La det fortelle i sitt eget tempo.
 • Få barnet til å fortelle, og finn ut hva barnet vet.
 • Still spørsmål som gjør at barnet får mulighet til å fortelle mer, ikke bare ja- og nei-spørsmål.
 • Snakk sammen om hva de voksne kan gjøre for barnet.
 • Vær tydelig på at det er de voksnes ansvar å ordne opp og fortell hva du har tenkt å gjøre med mobbingen (tilpass dette til barnets alder)

Vær forberedt

 • Vær forberedt på at barnet kan fortelle deg noe.
 • Ta alle signaler om mobbing på alvor

Hva gjør jeg hvis barnet mitt mobber andre?

Her er noen råd:

 • Snakk rolig med barnet ditt og lytt til hva det har å si. Kjefting fungerer dårlig.
 • Still åpne spørsmål, slik at barnet får muligheten til å fortelle og forklare situasjonen.
 • Vær tydelig på at mobbing og plaging ikke er akseptert, og forsøk å forklare hvordan den som blir mobbet, kan ha det.
 • Forsøk å finn ut hvorfor barnet ditt mobber eller plager andre. Det kan være ulike grunner til det. Kanskje hun eller han ikke har det så bra selv heller.
 • Samarbeid med barnehagen og be om et møte.
 • Hvis det er behov for det, hjelp barnet ditt til å forstå hva en unnskyldning betyr og snakk om hvordan hun eller han kan gjøre det godt igjen.

Kilde:

nullmobbing.no
Rammeplanen for barnehagen, 2017

© 2017 Kopirett - Kongsberg Kommune | Design og hosting levert av Akari AS